امروز : یکشنبه 8 خرداد 1401 بروزرسانی:1401/03/07
خدمات دارای شناسه خدمت برای مشاهده اطلاعات کامل لطفاً روی ایکن کلیک نمایید بزنید
تماس با پشتیبانی
آقای کیا کارشناس پشتیبانی سایت پنجره واحد کشاورز تلفن 64582297
آقای امیر شعاع حسني کارشناس ناظر خدمت شماره تلفن 66944444 داخلی 2345
 شناسه خدمتلینک سامانهتاریخ
 
40469 صدور مجوز پرورش آبزیان در منابع آب‏های داخلی طبیعی و نیمه طبیعی (آب‏بندان‏ها و ...) 13022461100
1400/12/18 صدور مجوز پرورش آبزیان در منابع آب‏های داخلی طبیعی و نیمه طبیعی (آب‏بندان‏ها و ...)
40470 صدور مجوز پرورش آبزیان در مزارع صنعتی و نیمه صنعتی 13022461101
1400/12/18 صدور مجوز پرورش آبزیان در مزارع صنعتی و نیمه صنعتی
40471 صدور مجوز پرورش آبزیان در مزارع غیرصنعتی و سنتی 13022461102
1400/12/18 صدور مجوز پرورش آبزیان در مزارع غیرصنعتی و سنتی
40472 صدور مجوز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان 13022461103
1400/12/18 صدور مجوز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان
40473 صدور مجوز پرورش ماهی در دریا (قفس) 13022461104
1400/12/18 صدور مجوز پرورش ماهی در دریا (قفس)
40474 صدور مجوز تامین، انتقال و جایگزینی شناورهای صیادی (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی) 13022462100
1400/12/09 صدور مجوز تامین، انتقال و جایگزینی شناورهای صیادی (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی)
40475 صدور پروانه صید (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی) 13022462101
1400/12/18 صدور پروانه صید (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی)
40494 تغییر نام مجوز تاسیس/ بهره ‏برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری 13012465105
1400/12/09 تغییر نام مجوز تاسیس/ بهره ‏برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری
40495 تغییر فعالیت مجوز تاسیس/ بهره‏ برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری 13012465106
1400/12/09 تغییر فعالیت مجوز تاسیس/ بهره‏ برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری
40496 صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری 13012465107
1400/12/09 صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری
40497 اصلاح مجوز واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری تاسیس/بهره ‏برداری/توسعه 13012465108
1400/12/11 اصلاح مجوز  واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری تاسیس/بهره‏ برداری/توسعه
40498 صدور و تمدید مجوز تاسیس مرکز نگهداری و فروش آبزیان 13012465109
1400/12/11 صدور و تمدید مجوز تاسیس مرکز نگهداری و فروش آبزیان
40499 صدور و تمدید مجوز بهره‏ برداری مرکز نگهداری و فروش آبزیان 13012465110
1400/12/11 صدور و تمدید مجوز بهره‏ برداری مرکز نگهداری و فروش آبزیان
40500 صدور و تمدید مجوز توسعه مرکز نگهداری و فروش آبزیان 13012465111
1400/12/11 صدور و تمدید مجوز توسعه مرکز نگهداری و فروش آبزیان
40501 ابطال مجوز تاسیس / بهره ‏برداری مرکز نگهداری و فروش آبزیان 13012465112
1400/12/11 ابطال مجوز تاسیس / بهره‏ برداری مرکز نگهداری و فروش آبزیان
40502 تغییر نام مجوز تاسیس / بهره‏ برداری مرکز نگهداری و فروش آبزیان 13012465113
1400/12/11 تغییر نام مجوز تاسیس / بهره‏ برداری مرکز نگهداری و فروش آبزیان
40503 تغییر فعالیت مجوز تاسیس / بهره ‏برداری مرکز نگهداری و فروش آبزیان 13012465114
1400/12/18 تغییر فعالیت مجوز تاسیس / بهره ‏برداری مرکز نگهداری و فروش آبزیان
40504 صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی مرکز نگهداری و فروش آبزیان 13012465115
1400/12/11 صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی مرکز نگهداری و فروش آبزیان
40505 اصلاح مجوز تاسیس/بهره ‏برداری/توسعه مرکز نگهداری و فروش آبزیان 13012465116
1400/12/11 اصلاح مجوز تاسیس/بهره ‏برداری/توسعه مرکز نگهداری و فروش آبزیان
40506 صدور و تمدید مجوز تاسیس سامانه توزیع آبزیان 13012465117
1400/12/11 صدور و تمدید مجوز تاسیس سامانه توزیع آبزیان
40507 صدور و تمدید مجوز بهره ‏برداری سامانه توزیع آبزیان 13012465118
1400/12/11 صدور و تمدید مجوز بهره ‏برداری سامانه توزیع آبزیان
40508 صدور و تمدید مجوز توسعه سامانه توزیع آبزیان 13012465119
1400/12/23 صدور و تمدید مجوز توسعه سامانه توزیع آبزیان
40509 ابطال مجوز تاسیس / بهره‏ برداری سامانه توزیع آبزیان 13012465120
1400/12/11 ابطال مجوز تاسیس / بهره‏ برداری سامانه توزیع آبزیان
40510 تغییر نام مجوز تاسیس / بهره‏ برداری سامانه توزیع آبزیان 13012465121
1400/12/11 تغییر نام مجوز تاسیس / بهره‏ برداری سامانه توزیع آبزیان
40511 تغییر فعالیت مجوز تاسیس / بهره ‏برداری سامانه توزیع آبزیان 13012465122
1400/12/11 تغییر فعالیت مجوز تاسیس / بهره ‏برداری سامانه توزیع آبزیان
40512 صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی سامانه توزیع آبزیان 13012465123
1400/12/11 صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی سامانه توزیع آبزیان
40513 اصلاح مجوز تاسیس/بهره‏ برداری/توسعه سامانه توزیع آبزیان 13012465124
1400/12/11 اصلاح مجوز تاسیس/بهره‏ برداری/توسعه سامانه توزیع آبزیان
40514 صدور و تمدید مجوز تاسیس مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان 13012465125
1400/12/11 صدور و تمدید مجوز تاسیس مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان
40515 صدور و تمدید مجوز بهره ‏برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان 13012465126
1400/12/11 صدور و تمدید مجوز بهره ‏برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان
40516 صدور و تمدید مجوز توسعه مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان 13012465127
1400/12/11 صدور و تمدید مجوز توسعه مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان
40517 ابطال مجوز تاسیس / بهره‏ برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان 13012465128
1400/12/15 ابطال مجوز تاسیس / بهره‏ برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان
40518 تغییر نام مجوز تاسیس / بهره‏ برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان 13012465129
1400/12/15 تغییر نام مجوز تاسیس / بهره‏ برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان
40519 تغییر فعالیت مجوز تاسیس / بهره ‏برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان 13012465130
1400/12/15 تغییر فعالیت مجوز تاسیس / بهره ‏برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان
40520 صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان 13012465131
1400/12/15 صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان
40521 اصلاح مجوز تاسیس/بهره ‏برداری/توسعه مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان 13012465132
1400/12/15 اصلاح مجوز تاسیس/بهره ‏برداری/توسعه مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان
40563 صدور و تمدید کارت شناسایی واحدهای آبزی‏ پروری 13012467000
1400/12/24 صدور و تمدید کارت شناسایی واحدهای آبزی‏ پروری
40476 صدور مجوز سفر صیادی (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی) 13022462102
1400/12/15 صدور مجوز سفر صیادی (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی)
40477 صدور مجوز صید تفریحی (دریایی) (سواحل، بنادر و جزایر) 13022462103
1400/12/15 صدور مجوز صید تفریحی (دریایی) (سواحل، بنادر و جزایر)
40478 صدور مجوز صید در منابع آب‏های داخلی طبیعی و نیمه ‏طبیعی 13022462104
1400/12/15 صدور مجوز صید در منابع آب‏های داخلی طبیعی و نیمه ‏طبیعی
40479 صدور مجوز صادرات آبزیان و محصولات آبزیان (گواهی صید غیرIUU) 13012463100
1400/12/15 صدور مجوز صادرات آبزیان و محصولات آبزیان (گواهی صید غیرIUU)
40480 صدور مجوز واردات آبزیان و محصولات آبزیان (بچه ماهی، ماهی زنده، تخم چشم‏زده، مولد، زینتی و ...) 13012463101
1400/12/15 صدور مجوز واردات آبزیان و محصولات آبزیان (بچه ماهی، ماهی زنده، تخم چشم‏زده، مولد، زینتی و ...)
40481 صدور مجوز صادرات محصولات ماهیان خاویاری (CITES) 13012463102
1400/12/24 صدور مجوز صادرات محصولات ماهیان خاویاری (CITES)
40482 صدور مجوز واردات محصولات ماهیان خاویاری (CITES) 13012463103
1400/12/24 صدور مجوز واردات محصولات ماهیان خاویاری (CITES)
40483 صدور مجوز نگهداری و عمده فروشی آبزیان 13022464100
1400/12/15 صدور مجوز نگهداری و عمده فروشی آبزیان
40484 صدور مجوز نگهداری و خرده فروشی آبزیان 13022464101
1400/12/15 صدور مجوز نگهداری و خرده فروشی آبزیان
40485 صدور مجوز نگهداری و فروش در بازارها و پایانه ‏های تخصصی آبزیان 13022464102
1400/12/15 صدور مجوز نگهداری و فروش در بازارها و پایانه ‏های تخصصی آبزیان
40486 صدور مجوز نگهداری و عرضه ذیل زون‏های پروتئینی آبزیان 13022464103
1400/12/15 صدور مجوز نگهداری و عرضه ذیل زون‏های پروتئینی آبزیان
40487 صدور مجوز نگهداری و خرده ‏فروشی ماهی زنده 13022464104
1400/12/16 صدور مجوز نگهداری و خرده ‏فروشی ماهی زنده
40488 صدور مجوز نگهداری و دپو ماهی زنده 13022464105
1400/12/16 صدور مجوز نگهداری و دپو ماهی زنده
40489 صدور و تمدید موافقت اصولی واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری 13012465100
1400/12/16 صدور و تمدید موافقت اصولی واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری
40490 صدور و تمدید مجوز تاسیس واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری 13012465101
1400/12/16 صدور و تمدید مجوز تاسیس واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری
40491 صدور و تمدید مجوز بهره ‏برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری 13012465102
1400/12/16 صدور و تمدید مجوز بهره ‏برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری
40492 صدور و تمدید مجوز توسعه واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری 13012465103
1400/12/16 صدور و تمدید مجوز توسعه واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری
40493 ابطال مجوز تاسیس/ بهره‏ برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری 13012465104
1400/12/16 ابطال مجوز تاسیس/ بهره ‏برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری

ميز خدمت الكترونيكي   

شرح :


فایلهای پیوست و راهنما

تصاویر پیوست

نظر خود را ارسال نمایید
نام
نظرات
پست الکترونیکی

نوع
کد  امنیتی
فرم نظرسنجی

نظرات خوانندگان