↞كشاورزي، جهش توليد و امنيت غذايي 
امروز : دوشنبه 23 تیر 1399 بروزرسانی:1399/04/23

  • میگو           :159106
  • خاویار        :816
  • ماهی و سایر : 368417
  • مجموع        :528339

  • میگو           :31885
  • خاویار        :0.38
  • ماهی و سایر :111218
  • مجموع       :143103.4